fbpx

Regulamin

Data publikacji: 30.03.2019 r.

Sklep internetowy działający pod adresem https://www.sklep.dianafitness.pl/ należy do GRK Media Sebastian Górka z siedzibą:  15-063 Białystok, ul. Warszawska 6 lok.32,  posiadającą NIP 9662126331, REGON 382109241.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail diana@skoknawage.pl.

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Produkt elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej, w szczególności e-booki, e-kursy stworzone przez Sprzedawcę,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin,
 6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.sklep.dianafitness.pl/
 7. Sprzedawca – GRK Media Sebastian Górka z siedzibą:  15-063 Białystok, ul. Warszawska 6 lok.32,  posiadającą NIP 9662126331, REGON 382109241.
 8. Tpay.com – system płatności należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy:  4.848.500 PLN wpłacony w całości.

 

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

 

§ 3
Składanie zamówienia

 1. Każdy Produkt elektroniczny dostępny w Sklepie jest szczegółowo opisany. W razie jakichkolwiek wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie tylko jako zarejestrowany klient.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Do kasy”,
 • podać adres e-mail do wysyłki zamówienia (produkty elektroniczne dostarczane są na wskazany adres e-mail) oraz dane do faktury,
 • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

4. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów cyfrowych objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

 

§ 4
Realizacja zamówienia

 1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.
 2. W przypadku e-booków, Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia link umożliwiający mu pobranie pliku.
 3. W przypadku materiału wideo, Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia link pozwalający mu uzyskać dostęp do materiału.
 4. W przypadku kursu on-line, dla Kupującego zostanie stworzone konto na platformie kursowej
 5. Dane dostępowe Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. Jeśli po dokonaniu zakupu Kupujący nie uzyskał wiadomości e-mail z dostępem do zakupionego Produktu cyfrowego – powinien on jak najszybciej skontaktować ze Sprzedawcą.

 

§ 5
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

§ 6
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Kupujący powinien zgłosić reklamację na adres mailowy diana@skoknawage.pl.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

§ 7
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  –  wglądu do swoich danych osobowych,
  – żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 9. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
 10. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

 

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Copyright © 2019 - DianaFitness.pl - RegulaminPolityka prywatności